W3.CSS

FANDRAISANA MPITANDRINA MATIHANINA

Hira : 

FILAZANA NY FIFIDIANANA* 

Mpitarika Ry havana malala, tafavory eto isika mba hanatrika ny Fandraisan-tanana ny Mpitandrina ________ho Mpitandrina matihanina eto amin’ity Fiangonana FPMA Tafo ___ity, ary hangata-pitahiana ho azy sy ny Fiangonana eto. Koa aoka hohenointsika aloha ny dinidinika momba ny fanapahan-kevitry ny Tafo teto _______ny handraisana azy ho matihanina eto. 

-Mitsangana ny Tonia solontenan’ny Tafo milaza ny fitanana an-tsoratra momba ny fifidianana nataon’ny Fiangonana. - 

Hira : 288/1,2 (Sambatra izay voafidy ho mpiasanao...) Feony 283 

FANONTANIANA ARAHIN’NY FANEKEN’NY MPITANDRINA 

MpitarikaRy havana, efa rentsika teo ny filazana ny fanapahan-kevitry ny tafo....................nifidy ny Mpitandrina ho matihanina eto.
Koa amin’zany, manontany anao izahay, Pasteur______, manaiky ny fifidianana anao ho mpitandrina matihanina eto va ianao ? 

Mamaly ny Mpitandrina 

Mpitarika Mangataka anao àry izahay hanambara ampahibemaso ny fanekenao izao antson’ny Fiangonana izao sy izay kasainao amin’ny fanatanterahana ny asa maha-Mpitandrina anao eto amin’ity Fiangonana ity. 

Mpitandrina raisin-tanana: Hiteny izay heveriny fa mety 

FANOMEZAN-TOKY ATAON’NY SOLONTENAN’NY FIANGONANA 

Mpitarika : Miara-miasa ny Mpitandrina sy ny Fiangonana, koa miangavy anareo eto _____ izahay mba hanambara kosa ny toky omenareo ny Mpitandrina eo amin’ny fanampiana azy hanatanteraka ny asany Solontenan’ny Tafo : Eto anatrehan’Andriamanitra sy ireto vavolombelona maro manatrika eto anio, izahay tafo eto ____dia manome toky anao Pasteur ___(tononina feno ny anarany) fa hanohana sy hanampy anao araka izay tokony hataonay mba hahamora sy hampirindra tsara ny asa maha-Mpitandrina ataonao eto aminay. Ekenay ny handray anao ho raiamandreninay ary tokinay ianao, ka hiezaka araka izay azontsika hatao isika hiaro ny firaisan’ny Fiangonana tsyho simba, ary hanaja sy hankato ny Foto- dalàna (Statuts) sy ny Fitsipika Anatin’ny FPMA. Ny herin’Andriamanitra no iankinanay hanatanterahana izany! 

Fandraisan-tanana ny Mpitandrina 

Mpitarika : Angatahana ny Mpitandrina rehetra manatrika eto mba hitsangana eto an-kavia sy ankavanan’ny alitara manotrona ny Mpitandrina ___
Hoy Jesoa Tompo Lohan’ny Fiangonana :«Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an- tany ; koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo ; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao.» Matio 28, 18-20 

Izao koa ny voasoratry ny apostoly Petera : «Koa ny amin’ny loholona izay eo aminareo, izaho, izay naman’ny loholona sy vavolombelon’ny fijalian’i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa haseho koa, dia mananatra azy hoe : Andraso ny ondrin’Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy an-tery, fa amin’ny sitrapo [araka an’Andriamanitra ] ; tsy amin’ny fitiavana harena maloto, fa amin’ny zotom-panahy ; tsy ho mpanjakazaka amin’ny anjara-fiandrasana, fa ho fianaran’ny ondry. Ary raha miseho ny Lohan’ny mpiandry, dia hahazo ny satro-boninahitra tsy mety simba ianareo.» I Petera 5, 1-4 

Koa noho izany Fanekena nataonao teo izany, dia mandray tanana anao izahay, amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, sady mametraka anao amin’ny fitandremana ity Fiangonana ity. «Tandremo ny tenanao sy ny ondry rehetra izay nanaovan’ny Fanahy Masina anareo ho mpitandrina, hiandrasanareo ny ondrin’Andriamanitra, izay novidiny tamin’ny rany.» Asa 20, 28 

(Raisin-tanana ny Mpitandrina [sy ny vadiny]

VAVAKA (mitsangana ny Fiangonana manontolo) 

Andriamanitra Rainay be famindrampo ô! Ianao efa nampianatra anay tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy Zanakao Lahitokana Mpamonjy anay, mba hangataka Aminao haniraka mpiasa hamory ny vokatra, satria «be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy». Misaotra Anao izahay noho ny amin’ity mpanomponao izay namaly ny antsonao, ka nanaiky hirotsaka eo an-tanimbolinao. Koa mba henoy ny fangatahanay ho azy izay noraisinay teto anatrehanao sy ny Fiangonana androany. Tompo ô, arovy izy noho ny anaranao, ary hamasino noho ny fahamarinanao. Hatanjaho amin’ny finoana sy ny fitiavana Anao izy mba ho vavolombelona mahatoky amin’ny toetra sy ny asa. Mombà azy amin’ny adim-panahy sy ny zava-tsarotra mety hitranga, mba hahatonga azy ho mpandresy amin’ny alalanao. Ary aoka koa hotahianao ity Fiangonana ity sy ny mpanao raharaha rehetra eto, ny tanora sy ny ankizy madinika ary ny olon-dehibe, hiara-miasa amin’ny fifanajana sy ny fifankatiavana ary ny fifandeferana hahatonga ny voninahitrao hamirapiratra eto. Amin’ny anaranao Jesoa Kristy Lohan’ny Fiangonana no hanaovanay izao vavaka izao. Amena. 

Merci, Seigneur Jésus, d’avoir écouté nos prières. Tu as appelé quelqu’un à te servir. Nous venons de reconnaître aujourd’hui son ministère, ici dans cette paroisse ______ de la FPMA. Que le Dieu de la persévérance et de l’encouragement leur donne d’être bien d’accord entre eux, selon toi Jésus-Christ, pour que, d’un commun accord, d’une seule voix, ils glorifient le Dieu et Père de Toi, notre Seigneur Jésus-Christ ! Amen. 

FANOLORANA NY MPITANDRINA 

Mpitarika : Ry havana, mitodika aminareo Fiangonana eto_____izahay ; efa nifidy an’i _________ ho Mpitandrina anareo ianareo. Inoanay fa ny Tompo efa nanendry azy ho amin’izao fanompoana masina izao. Koa dia manolotra azy anareo izahay, sady mitsodrano anareo mba hambinin’Andriamanitra anie ny fiarahanareo miasa aminy, ho fanehoana ny voninahitr’Andriamanitra Irery ihany. Izahay Mpitandrina rehetra mpiara-miasa dia mandray tanana azy sady mirary ny fahasoavan’Andriamanitra ho aminy sy ny ankohonany rehetra, hahavitany be eo amin’ny asa fanompoana. Aorian’ny Fandraisan-tanana ataon’ireo Mpitandrina mpiara-miasa rehetra manatrika eto anio, dia mangataka solontena iray aminareo indray mba hanana teny fohy. 

(Mandray tanana azy (mivady) ny Mpitandrina rehetra. Aorian’izany dia manao teny fohy fisaorana sy maneho ny hafalian’ny tafo mandray ny Mpitandrina eo aminy ny solontenan’ny Fiangonana) (mipetraka ny Fiangonana) 

TENIN’NY SOLONTENAN’NY FIANGONANA : Fisaorana sy fanehoana hafaliana 

HIRAN’NY FIANAKAVIAN’NY MPITANDRINA (raha misy) 

LITORJIA FPMA

Pin It

Eglise Protestante Malgache en France. Siège National, Maison du Protestantisme  47 rue de Clichy 75009 Paris

A LA UNE

  PROJET POUR UNE EXHORTATION AU DON DE SOI  ...

  Téléchargez gratuitement l'Application FPMA F...

CONNAITRE DIEU POUR MIEUX LE SERVIR « Toi donc, mon en...

LA FPMA

Président :  Dr Seth Rasolondraibe Vice-présiden...

La FPMA a comme orientation théologique « une commun...

  L’Église Protestante Malgache en France ou «...

1946 – Création de la première Eglise Protestant...

NEWSLETTERS FPMA

Inscrivez-vous ici si vous souhaitez recevoir les newsletters de la FPMA