W3.CSS

FANOKANANA DIAKONA

Hira fiomanana: 301/1,2,5 ( He sahanao, Mpamonjy ô) Ry havana malala, 

Izao isika dia handroso amin’ny fanokanana ireo olona nitokian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo eto amin’ny Tafo FPMA__________, ka nofidiany hanao ny asan’ny Diakona eto amin’ity Fiangonana ity mandritra ny roa taona. 

FANORENANA 

Zava-dehibe hatramin’ny andron’ny Fiangonana teo amin’ny Zanak’Israely ny fanendrena olona ho naman’ny Mpitarika teo amin’ny fitondrana ny vahoakan’Andriamanitra.
Fa hoy Jehovah tamin’i Mosesy : « Manangona fitopolo lahy amin’ny loholon’Israely ho ety amiko, ary ento miaraka aminao ho ao amin’ny tranolay fihaonana izy. Ary hiara-mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy ianao irery intsony no hitondra azy.» (Nomery 11, 16-17) 

Ao amin’ny Testamenta Vaovao dia torak’izany ihany koa no nanendrena Diakona. Fa hoy ny Apostoly tamin’ny Fiangonana tao Jerosalema : « Tsy mety raha mandao ny Tenin’Andriamanitra hitandrina latabatra izahay. Koa amin’izany, ry rahalahy, mizahà fito lahy eo aminareo, izay tsara laza sady feno ny Fanahy sy fahendrena, mba hotendrenay hitandrina izany raharaha izany. Fa izahay kosa haharitra amin’ny fivavahana sy ny fampianarana. » (Asan’ny Apostoly 6, 2-4) 

Ary hoy ny apostoly Paoly tamin’i Titosy momba ny Loholona (ny Mpitandrina izany): 

« Izao no namelako anao tany Kreta, dia ny handaminanao izay mbola tsy tanteraka sy hanendrenao loholona amin’ny isan-tanàna, araka izay nandidiako anao, raha misy tsy manan-tsiny, dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka izay tsy mba ampangaina ho mpanaram-po amin’ny ratsy na ho maditra » (Titosy 1, 5-6). 

Ary hoy koa izy tamin’i Timoty momba ny Diakona : « Ny Diakona koa toy izany ihany, ho maotina, tsy miroa teny, tsy tia divay be, tsy tia harena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin’ny finoana amin’ny fieritreretana madio. Ny vehivavy koa ho toy izany ihany : maotina, tsy mpanendrikendrika,mahonon-tena, mahatoky amin’ny zavatra rehetra.» (1 Timoty 3, 8,9,11) 

Koa ianareo, ry rahalahy sy anabavy malala, tsarovy mandrakariva ny halehiben’ny andraikitra atolotra anareo. Atokany tokoa ny tenanareo ho amin’izao fanompoana izao. Aoka ny fahatsiarovana amin’Andriamanitra, Tompon’ny Fiangonana no hany hanapaka anareo. 

Hira : 283 / 1 sy 5 (manan-jara ry Jesosy) 

FANEKENA ATAON’NY DIAKONA 

Mangataka anareo àry izahay, ry rahalahy sy anabavy, mba hanao ny fanekena masina ilain’ny Fiangonana amin’izay rehetra ho Diakona ao aminy. Miara-manonona ireto Fanekena fito ireto ireo Diakona hatokana sy horaisin-tanana : Eto anatrehan’Andriamanitra sy ny Fiangonana, dia manaiky aho fa : 

  • -  Hazoto hivavaka sy hamaky ary hianatra ny Soratra Masina. Hizara sy hampiasa izany koa amin’ny hafa. 
  • -  Ho naman’ny mpitandrina, ka hiara-miasa aminy amin’ny fahazotoana, eo amin’ny fiandrasana ny ondrin’Andriamanitra sy ny fiarovana ny foto- pinoana FPMA toy ny batisa tokana sy ny fanekem-pahasoavana. 
  • -  Hitandrina tsara ny filaminan’ny fanompoam-pivavahana eo am- piangonana sady hamonjy ny fivoriana rehetra, araka izay farany azoko atao. 
  • -  Hanaja sy handefitra amin’izay hevitra tapaky ny maro, sady hiaro lalandava ny firaisan’ny Fiangonana tsy ho simba. 
  • -  Hanao izay azoko atao amin’ny fandavorarian’ny fiangonana ny adidiny rehetra ara-bola. 
  • -  Hitaiza ny kristiana hanao ho vaindohan-draharaha ny asa iombonana amin’ny synoda sy ny fampielezana ny filazantsara any ivelany. 
  • -  Hitandrina ny ankohonako hazoto amin’ny fanompoana an’Andriamanitra, mba tsy ho ny tenako ihany no ho marika halain’ny fiangonana tahaka, fa izy ireo koa. 

Ary ny herin’Andriamantra no iankinako hahatanterahako izany rehetra izany. 

FANOKANANA 

Aorian’ny fanaovana ny Fanekena dia mifandimby mandohalika eo anoloan’ny alitara ireo vao hatokana mihitsy. Mametra-tanana aminy tsirairay avy araka ny filaharana efa voalamina mialoha ny mpitarika ny fanokanana sady miteny hoe :
R________ , noho izany fanekena nataonao teo izany, amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, dia manokana anao izahay mba ho Diakona amin’ity Fiangonana ity. Mitsangàna ary mahereza sy mahatanjaha ! Ho aminao anie ny Tompo. Amena. 

[Rehefa vita ny fanokanana ireo vao hatokana, dia ireo Diakona efa voatokana tany aloha indray no mifandimby mijoro eo anoloan’ny alitara ary raisin’ny mpitarika ny fanokanana tanana tsirairay avy sady itenenany hoe :] 

R________ , noho ny fanekena nataonao teo izany, dia mandray anao indray izahay mba ho Diakona eto amin’ity Fiangonana ity, amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Mahereza sy mahatanjaha ! Ho aminao anie ny Tompo. Amena. 

VAVAKA FANOKANANA 

Andriamanitra Tompo, Rain’ny fahasoavana rehetra ô! Efa niantso sy nifidy mpanompo samy hafa hanana anjara amin’ny fanompoana ao amin’ny Fiangonana Ianao.
Namaly ny antsonao ireto havanay ireto, voafidy sy voatokana ankehitriny ho amin’ny anankiray amin’ireny asa fanompoana ireny, araka ny fanomezam-pahasoavana nomenao azy tsirairay avy. 

Vao avy nanao teo anatrehanao sy ny Fiangonana ny Fanekeny hanao ny asanao izy ireo, koa tsinjovy amin’ny famindramponao. Tehirizo ho eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina izy ireo mba ho mpiasa mahatoky sy marina eo anatrehanao. 

Fenoy ny fahamarinan’ny Teninao izy ; omeo fitondrantena madio mba hanompoany marina Anao amin’izao raharaha izao, na amin’ny teny na amin’ny atao, mba hanome voninahitra ny Anaranao, ary ho fampandrosoana ny Fiangonanao. 

Aoka izy ireo mba hitafy fahamaotinana sy fanetren-tena ka hazoto tokoa amin’ny fanompoana, sady hanaiky amin’ny fankasitrahana ny fananarana rehetra araka ny Fanahy. Mangataka Aminao izahay mba hananany mandrakariva fieritreretana tsara sy faharetana mafy ao amin’i Jesoa Kristy, ka hitondra tsara izao fanompoana nifidianana sy niantsoanao azy izao. 

LITORJIA FPMA

Pin It

Eglise Protestante Malgache en France. Siège National, Maison du Protestantisme  47 rue de Clichy 75009 Paris

A LA UNE

  PROJET POUR UNE EXHORTATION AU DON DE SOI  ...

  Téléchargez gratuitement l'Application FPMA F...

CONNAITRE DIEU POUR MIEUX LE SERVIR « Toi donc, mon en...

LA FPMA

Président :  Dr Seth Rasolondraibe Vice-présiden...

La FPMA a comme orientation théologique « une commun...

  L’Église Protestante Malgache en France ou «...

1946 – Création de la première Eglise Protestant...

NEWSLETTERS FPMA

Inscrivez-vous ici si vous souhaitez recevoir les newsletters de la FPMA