W3.CSS

LITORJIA B

Feon’orga 

Antoko Mpihira 

FIFAMPIARAHABANA - FIANTSOANA 

Hira
Vavaka fihaonana Feon-java-maneno fohy 

VAVAKA FIFONANA SY FIAIKEN-KELOKA FIAIKEN-KELOKA
Mpitarika: (Vavaka) 

Fiangonana :
"R
RAINAY BE FAMINDRAM-PO ÔMITALAHO AMINAO IZAHAY ; MAMELÀ NY HELOKAY ;DIOVY IZAHAY HO AFA-PAHOTANA ; SASAO IZAHAY HO AFA-KELOKA ; ARY HAVAOZY NY FANAHINAY MBA HO VONON-KANOMPO ANAO. NY FITIAVANJESOSY KRISTY ZANAKAO MPAMONJY ANAY NO ANGATAHANAY AMINAO". AMENA 

- Hira : Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay ! Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay ! Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay ! 

Mpitarika : (Teny famelan-keloka) SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

Mpitarika : Ary satria efa navelan’Andriamanitra heloka isika, dia afaka mandray ny sitrapony tiany hotanterahintsika amin’ny fanarahana Azy. Henoy, ry havana malala, ny teny manambara izany amintsika
Fiangonana:

Amena s:-!m:d /f :m!r:d/r :-!d:-/ 

FANKALAZANA 

Mpitarika: VONINAHITRA ANY AMINNY AVO INDRINDRA HO AN’ANDRIAMANITRA
Fiangonana : ARY FIADANANA HO ETY AMBONINNY TANY AMINNY OLONA ANKASITRAHANYFIANGONANA: FANOLORANA FIADANANA
Feon-java – maneno fohy 

SORATRA MASINA 

Mpitarika : Efa namela heloka antsika Andriamanitra noho ny fahasoavany. Ankehitriny Izy dia hizara ny teniny amintsika. Noho izany, hanatona Azy amin’ny fifaliana isika handre ny teniny. 

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA – 

Hira : 

Mpitarika FiangonanaMpitarika 

HO AMINAREO ANIE NY TOMPO 

ARY HO AMINNY FANAHINAO 

Vavaka noho ny Teny 

TESTAMENTA TALOHA
EPISTILY :
FILAZANTSARA :
Fiangonana ISAORANA ANIE NY TOMPO NOHO NY FILAZANTSARA FANEKEM-PINOANA 

Hira : TORITENY Feon’orgaAntoko Mpihira 

Filazan-draharaha 

RAKITRA 

Hira
Hira fanolorana 

Ry Tompon’ny harena ô, 

Fanatitra an-tsitrapo 

Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena. 

FANDRAISANA FANASAN’NY TOMPO 

Hira :
Mpitarika HO AMINAREO ANIE NY TOMPO ! AOKA HIZARA NY FIADANANA ISIKA Fiangonana : HO AMINAO ANIE NY TOMPO ! ARY HO AMINAO KOA Sursum Corda (Mitsangana)
Mpitarika ASANDRATO NY FONAREO HO EO AMIN’NY TOMPO
Fiangonana : ASANDRATRAY NY FONAY HO EO AMINNY TOMPO Mpitarika AOKA HO DERAINTSIKA NY TOMPO ANDRIAMANITRA
Fiangonana : MENDRIKA HO DERAINA IZY 

Préface (Mitsangana)
Mpitarika : ENY TOKOA TOMPO Ô, RAY MASINA, ANDRIAMANITRA MANDRAKIZAY, MAHEFA NY ZAVATRA REHETRA, METY SY MAHAVONJY NY ISAORANAY ANAO AMIN’NY FOTOANA REHETRA SY AMIN’NY TOERANA REHETRA AMIN’NY ALALAN’I JESOA KRISTY TOMPONAY,IZAY TIA ANAY SY NANOLO-TENA HAMONJY ANAY ; AMIN’NY ALALANY KOA NO IDERAN’NY ANJELY NY FIANDRIANANAO SY ITSAOHAN’NY FANAPAHANA SY NY FAHEFANA REHETRA ANAO AMIN’NY TAHOTRA ARY IARAHAN’NY FIANGONANA ANY AN-DANITRA SY ETY AN-TANY MIDERA NY ANARANAO 

AMIN’NY FIHOBIANA ARY IZAHAY KOA ANKEHITRINY MIARA-MANANDRATRA NY FEONAY AMINY, KA AMIN’NY FANAJANA LEHIBE NO IDERANAY HOE :
Hira : Antema 1 ( Sanctus ) 

Masina ! Masina ! Masina Jehovah Tompo ! Feno ny voninahitrao izao rehetra 

izao ry Tompo ô ! Amena 

Vavaka ( Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse ) (Mipetraka) 

Mpitarika : RY KRISTIANA MALALA, AOKA ISIKA HAHATSIARO AN’I JESOA KRISTY IZAY MATY NISOLO ANTSIKA SY NITSANGANA HO FANAMARINANA ANTSIKA,DIA FANATI-PIHAVANANA NATOLOTR’ANDRIAMANITRA ANTSIKA, ARY AOKA ISIKA HIARA-MISAOTRA SY HIVAVAKA :
MISAOTRA ANAO IZAHAY ANDRIAMANITRARAINAY, TOMPON’NY LANITRA SY NY TANY, FA NOHO NY FAMINDRAM- PONAO AMINAY MPANOTA MAHANTRA, DIA NOMENAO NY ZANAKAOLAHY TOKANA, MBA TSY HO VERY IZAY REHETRA MINO AZY FA HANANA FIAINANA MANDRAKIZAY. 

TENY FANORENANA -INSTITUTION– 

Mpitarika :
« JESOA KRISTY TOMPONTSIKATAMININY ALINA INY IZAY NAMADIHANA AZY DIA NANDRAY MOFOARY REHEFA NISAOTRA IZY DIA NOVAKINYKA HOY IZY : ITY NO TENAKO HO ANAREO IZAO NO ATAOVY HO FAHATSIAROVANA AHY. DIA ARAKA IZANY KOA NY KAPOAKAREHEFA NIHINANADIA HOY IZY : ITY KAPOAKA ITY NOILAY FANEKENA VAOVAO AMINNY RAKO IZAO NO ATAOVY HO FAHATSIAROVANA AHYNA OVIANA NA OVIANA NO MISOTRO IANAREO. FA NA OVIANA NA OVIANA IANAREO NO MIHINANA ITONY MOFO ITONY SY MISOTRO AMINNY KAPOAKADIA MANAMBARA NY FAHAFATESANNY TOMPO IANAREO MANDRA-PIHAVINY.» 

VAVAKA FAHATSIAROVANA -ANAMNESE ( mipetraka )
Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny Zanakao Lahitokana mba tsy ho faty izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ankehitriny, Rainay any an- danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty, ary ny fifonany mandrakizay ho anay. Miandry sy mitalaho ny fiverenany indray izahay. 

Fahanginana 

VAVAKA FANGATAHANA NY FANAHY MASINA - EPICLÈSE 

Mpitarika : Ankehitriny Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay, ka handraisanay ny Tomponay amin’ny finoana velona, amin’izao Izy manatona anay amin’ny alalan’izao Fanasana izao. Fa ny Fanahinao Masina no aharianao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Ho tsapanay tokoa anie ny fanatrehanao, ka tsy izahay intsony no ho velona fa Ianao no ho velona ao anatinay. Koa ny fiarahanay mandray amin’ny Tena sy ny Ranao hanalalina ny firaisanay amin’ny Tenanao, dia ny Fiangonana, mandram-pihavin’ny andro hiarahanay misotro sy mihinana izay vaovao rehefa mby ao amin’ny fanjakanao 

Fiangonana : RY JESOA KRISTY TOMPO Ô / IZAHAY IZAY TONGA ETO ANATREHANAO/ HIOMBONA AMIN’NY LATABATRAO MASINA/ DIA MANGATAKA MBA HAMPIRAISINAO AMINAO/ TAHAKA NY SAMPANA AMIN’NY VOALOBOKA./ AMPIANARO HIFANKANTIA IZAHAY/ TAHAKA NY NITIAVANAO ANAY / AOKA IZAHAY HIARA- MANANA/ AMIN’NY FIANGONANA MASINA MANONTOLO/ NY FIONONANA SY FIFALIANA AMINAO/ DIA IANAO IZAY MIARA-MANJAKA AMIN’NY RAY/ SY NY FANAHY MASINA HATRAMIN’NY TALOHA INDRINDRA/ KA HO MANDRAKIZAY/ AMEN. 

Hira : 117 (Agnus Dei)

Mpitarika
EFA NANDRAY NY FANAHY MAHA-ZANAK’ANDRIAMANITRA ANTSIKA ISIKA, KOA IZANY NO HAHAFAHANTSIKA MANATONA NY RAY, HOE
Fiangonana (Vavaka nampianarin’ny Tompo

Mpitarika :
NY MOFO IZAY VAKIANTSIKA DIA FIRAISANA AMIN’NY TENAN’IJESO KRISTY TOMPONTSIKA.NY KAPOAKY NYFISAORANA IZAY ISAORANTSIKA DIA FIRAISANA AMIN’NY RAN’I JESO KRISTY TOMPONTSIKA. HOY NY TOMPO: ANDEHA, EFA VOAVOTRA AVOKOA NY ZAVATRA REHETRA !

FANASANA
Hira fanatonana :

FANDRAISANA - COMMUNION 
Hoy Jesoa Kristy Tompo : Raiso, hano, ity no tenako. Izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. Hoy Jesoa Kristy Tompo : Sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako, dia ny amin’ny Fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny maro ho famelankeloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. 

TENY FAMPAHEREZANA - EXHORTATION – 

JESOA KRISTY TOMPONTSIKA IZAY VOAHOMBO TAMIN’NY HAZOFIJALIANA KA NITSANGANA TAMIN’NY MATY, NO EFA NANOME HO ANAREO NY TENANY SY NY RANY IZAY NANAVOTANY ANAREO TAMIN’NY FAHOTANA REHETRA. IZY ANIE NO HAMPAHERY SY HIARO ANAREO AMIN’NY FINOANA MARINA HO FIAINANA MANDRAKIZAY. HO AMINAREO ANIE NY FIADANANA. 

FIANGONANA : AMENA
Hira ( fiverenana ) 266 na 146 Vavaka Fisaorana sy Fangatahana 

HAFATRA SY TSODRANO 

Mpitarika HO AMINAREO ANIE NY TOMPOFiangonana ARY HO AMINNY FANAHINAO

Mpitarika: Tsodrano
Fiangonana AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA !
- Hira :
Mpitarika
VONINAHITRA HO AN’ANDRIAMANITRA RAY SY ZANAKA ARY FANAHY MASINA IZAY HATRAMIN’NY TALOHA INDRINDRA KA HO MANDRAKIZAY. AMENA. MANDEHANA AMIN’NY FIADANANA, KA MANOMPOA NY TOMPO!

Fiangonana : ISAORANA ANIE ANDRIAMANITRA !
Feon’orga firavana 

LITORJIA FPMA

Pin It

Eglise Protestante Malgache en France. Siège National, Maison du Protestantisme  47 rue de Clichy 75009 Paris

A LA UNE

  PROJET POUR UNE EXHORTATION AU DON DE SOI  ...

  Téléchargez gratuitement l'Application FPMA F...

CONNAITRE DIEU POUR MIEUX LE SERVIR « Toi donc, mon en...

LA FPMA

Président :  Dr Seth Rasolondraibe Vice-présiden...

La FPMA a comme orientation théologique « une commun...

  L’Église Protestante Malgache en France ou «...

1946 – Création de la première Eglise Protestant...

NEWSLETTERS FPMA

Inscrivez-vous ici si vous souhaitez recevoir les newsletters de la FPMA