W3.CSS

LITORJIA BATISAN-JAZA (endriny 1)

Hira :
FANORENANA SY FITARIHANA
Tafavory eto an-tranon’Andriamanitra isika mba ho vavolombelon’ny fanoloran’ireto ray aman-dreny ireto ny zanany ho an’Andriamanitra Raintsika, amin’ny alalan’ny Sakramentan’ny Batisa. Am-pifaliana mandrakariva no andraisantsika Fiangonana ny namantsika manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho isan’ny vahoakan’Andriamanitra. 

Henoy àry ny Tenin’i Jesoa Tompo anorenan’ny Fiangonana ny fanatanterahana ity Sakramenta ity :
« Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ; koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao Batisa azy ho amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina sady mampianatra azy izay rehetra nandidiako anareo ; ary indro Izaho momba anareo mandrakariva mandra-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao. » 

Inoantsika fa manatrika antsika Jesoa Kristy, ka Izy no miantoka sy mahatantanteraka izao fanaovam-batisa nanafarany antsika izao. Aoka mbola henointsika ny tenin’ny Soratra Masina manazava izao fanaovam-batisa izao

« Mibebaha ary aoka samy hatao batisa amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina ; fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’izay rehetra lavitra, na iza na iza hantsoin’ny Tompo Andriamanitra hanatona Azy ». 

« Fa ianareo rehetra dia zanak’Andriamanitra amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy. Fa na iza na iza no natao batisa ho an’i Kristy, dia nitafy an’i Kristy. Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy ; fa iray ihany ianareo rehetra ao amin’i Kristy Jesoa». 

FANEKEM-PINOANA 

“Mino an’Andriamanitra Ray Tsitoha Mpanao ny lanitra sy ny tany aho. 
Ary mino an’i Jesoa Kristy Zanany Lahitokana Tompontsika / Izay notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina / nanterak’i Maria Virijina / nijaly raha nanapaka Pontio Pilato / nohomboana tamin’ny hazo fijaliana, / maty ka nalevina, nidina tany amin’ny fiainan-tsi
hita / nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo / niakatra ho any an-danitra, / mipetraka eo an-kavanan’Andriamanitra Ray Tsitoha / avy any no hiavian’ny hitsara ny velona sy ny maty / Mino ny Fanahy Masina, ny Fiangonana masina / manerana izao tontolo izao / ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan-keloka / ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amena” 

FANEKENA 

Noho izany àry, ry ray aman-dreny niteraka sy mpiantoka ny zaza, misy fanekena hataonareo eto anatrehan’Andriamanitra sy ny Fiangonana. 

1.0 Manolotra tokoa ity zaza ity ho an'Andriamanitra amin'izany finoantsika izany fa ianareo? 

1. Moa manolotra tokoa ity (ireto) zaza ity (ireto) ho an’Andriamanitra Raintsika va ianareo ? 2. Ekenareo va ny hijoro amin’ny teny na amin’ny asa ho mpanompon’Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo ho fianarana ho an’ity (ireto) zaza ity (ireto) amin’ny androm-piainany rehetra ? 

3. Ekenareo va ny hanatanterahan’ny Fiangonana amin’ity (ireto) zaza ity (ireto) ny fitaizana Kristiana araka ny Filazantsara tokony hatao aminy mba hitomboany ho amin’ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe noraisiny izao, sy hanekeny an’i Jesoa ho Tompo hahazoany hery handavany ny asan’i Satana rehetra ? 

4. Ekenareo ve ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ary hampiditra azy ho mpianatra Sekoly Alahady ianareo raha vao afaka hanaraka izany izy ? 

**************************************************************************

Efa ren’Andriamanitra ny fanekenareo. Matokia Azy ; hanampy anareo tokoa amin’ny andraikitrareo Izy. «Ampy ho anao ny fahasoavako, hoy ny Tompo. Fa ny heriko, tanterahiko amin’ny fahalemena ». 

VAVAKA 

Isika Fiangonana dia tompon’andraikitra eo anatrehan’Andriamanitra amin’ny zaza rehetra raisintsika. Koa hitsangana isika hivavaka ary tsy hipetraka raha tsy efa vita izao fanaovam- batisa izao. 

Ry Jesoa Tompo ô, ary mandray ity zaza ity amin’ny anaranao izahay ankehitriny amin’ny alalan’izao batisa izao. Iraho ny Fanahinao Masina hahatonga ity zaza ity ho voaray mandrakizay ao amin’ny Fanekenao. Rano mamelombelona ny aina, manadio ny loton’ny nofo, mba ho mariky ny fanadiovanao ho afaka amin’ny fahotana, sy hampiboiboika ao am- po ny ranon’aina ho amin’ny fiainana mandrakizay anie izany. Fony tao Nazareta Ianao, dia niaina tao amin’ny tokantrano sambatra sy mpivavaka. Tahio ity zaza ity mba ho toa Anao, ary mitariha lalana azy mandra-pahatongan’ny andro handraisany ho an’ny tenany ny fanekena nataon’ny ray aman-dreniny sy ny mpiantoka azy tamin’izao fanaovam-batsia azy izao. Ampitafio ny Zanakao izy, Ray ô, ary ampiraiso endrika amin’i Jesoa noho ny asan’ny Fanahy Masina mitarika azy isan’andro isan’andro ho amin’ny voninahitrao mandrakizay. Amena. 

FANAOVAM-BATISA 

Ra....... manao batisa anao aho, amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina atete intelo mifandimby eo an-dohany ny rano). Manolotra anao ho amin’ny fitahiam- pahasoavana ao amin’ny Tompo aho. 

Raiso ity zaza ity ka tezao izy ho an’Andriamanitra Raintsika atolotra ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka ny zaza). 

Teny fampaherezana ho an’ny Ray aman-dreny sy mpiantoka ny zaza 

Ry ray aman-dreny niteraka sy mpiantoka ny zaza, ny batisa dia marika ivelany manambara ny fitiavan’Andriamanitra, sady manamarika koa ny fidiran’ity zaza ity ao anatin’ny fiombonana Kristiana. Tsarovy fa manana ny toerana sahaza azy mandrakariva ato anatin’ny fiangonana ity zaza ity. 

Teny ho an’ny fiangonana 

Ho antsika fiangonana koa, aoka isika hahatsiaro fa samy mitoetra sy miaina amin’ny fahasoavan’ny Tompo. Mifankatia sy mifampahery isika noho ny Batisa. Aoka ho raisintsika ato anatin’ny fiombonantsika feno fifankatiavana ity zaza ity, ary aoka isika samy hivavaka mba hahatonga ity zaza ity hitombo amin’ny fahafenoan’ny fahalalàna an’Andriamanitra. 

TSODRANO 

Raiso ho an’ny zaza sy ho anareo rehetra ny tsodranon’Andriamanitra:
Aza matahotra, hoy ny Tompo, fa efa nanavotra anao Aho ; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao.
Ny fiadanan’Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra anie hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin’I Kristy Jesoa Tompo sy Mpanavotra anareo. Ho Azy irery ihany ny voninahitra mandrakizay mandrakizay.
Mandehana amin’ny fiadanana sy amin’ny fifalian’ny Tompontsika ! 

** Eo amin’ny dinika ifanaovana amin’ny ray aman-dreny mialoha ny batisa (entretien pastoral ) dia tsara hazavaina mialoha ireto : 

  1. Ny Sakramenta sy ny heviny eo amin’ny Fiangonana Kristiana. 
  2. Ny hevitry ny Batisa : 

Manambara fahafatesana miaraka amin’i Kristy
Manambara fitsanganana miaraka amin’i Kristy
Fidirana ho isan’ny vahoakan’Andriamanitra ao anatin’ny Fiangonana. 

3. Ny anekentsika ny Batisan’ny zaza ka hamafisina tsara ny hevitra sy ny lanjan’ny Fanekena hataon’ny ray aman-dreny. 

LITORJIA FPMA

Pin It

Eglise Protestante Malgache en France. Siège National, Maison du Protestantisme  47 rue de Clichy 75009 Paris

A LA UNE

  PROJET POUR UNE EXHORTATION AU DON DE SOI  ...

  Téléchargez gratuitement l'Application FPMA F...

CONNAITRE DIEU POUR MIEUX LE SERVIR « Toi donc, mon en...

LA FPMA

Président :  Dr Seth Rasolondraibe Vice-présiden...

La FPMA a comme orientation théologique « une commun...

  L’Église Protestante Malgache en France ou «...

1946 – Création de la première Eglise Protestant...

NEWSLETTERS FPMA

Inscrivez-vous ici si vous souhaitez recevoir les newsletters de la FPMA