W3.CSS

LITORJIA BATISAN-JAZA (version 2)

[Miorina amin’ny fanekem-pahasoavana (alliance de grâce) ka misy fanekena ataon’ny Fiangonana, fanekena ataon’ny Ray aman-dreny sy ny mpiantoka ary ny fianakaviana manatrika izay efa nanao dinika mialoha niaraka tamin’ny mpitandrina na olona notendrena hanao izany ary fanavaozana ny fanekena ataon’ny mpino rehetra manatrika (renouvellement de l’engagement du baptême] 

Hira:
FANORENANA SY FITARIHANA
Tafavory eto an-tranon’Andriamanitra isika mba ho vavolombelon’ny fanoloran’ireto ray aman-dreny ireto ny zanany ho an’Andriamanitra Raintsika, amin’ny alalan’ny Sakramentan’ny Batisa. Am-pifaliana mandrakariva no andraisantsika Fiangonana ny namantsika manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho isan’ny vahoakan’Andriamanitra.
Henoy àry ny Soratra Masina anorenan’ny Fiangonana ny fanatanterahana ity Sakramenta ity : 

FANEKEM-PAHASOAVANA:

« Dia hoy Andriamanitra tamin'i Abrahama: Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ary izao no fanekeko ho amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao, dia izay hotandremanareo: hoforana ny lehilahy rehetra eo aminareo. Dia hoforana ianareo; ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany”. (Gen.17.9-11) 

«Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany; koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao Batisa azy ho amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina sady mampianatra azy izay rehetra nandidiako anareo ; ary indro Izaho momba anareo mandrakariva mandra-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao. » (Matio 28: 18-20) 

« Mibebaha ary aoka samy hatao batisa amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina ; fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’izay rehetra lavitra, na iza na iza hantsoin’ny Tompo Andriamanitra hanatona Azy ». (Asa.2: 38-39) 

« Fa ianareo rehetra dia zanak’Andriamanitra amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy. Fa na iza na iza no natao batisa ho an’i Kristy, dia nitafy an’i Kristy. Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy ; fa iray ihany ianareo rehetra ao amin’i Kristy Jesoa». (Gal 3: 26 - 28) 

FANEKENA ATAON’NY FIANGONANA: 

  1. 1. Ekenareo ve ny handray (ity)ireto zaza (ity)ireto ho isan’ny Fiangonana’A/tra? ENY TOMPOKO
    2. Ekenareo ve ny hivavaka ho an’ireto zaza ireto sy ny RR ary hitaona sy hamporisika azy (ireo) hiditra ho mpianatra Sekoly Alahady raha vao afaka hanaraka izany izy ?
    3. Ekenareo Fiangonana ve ny handray an-tànana ny fitaizana ireto izaza ireto raha sanatria misy fahasamponana eo amin’ny RR? ENY TOMPOKO 

FANEKENA ATAON’NY RAY AMAN-DRENY: 

1. Moa manolotra tokoa (ito/ireto) zaza (ito/ireto) ho an’Andriamanitra Raintsika ve ianareo ?
ENY TOMPOKO
2. Ekenareo va ny hiaina sy hivelona ny Filazantsara amin’ny teny sy amin’ny asa, amin’ny miafina na miharihary ary ho fitaratra ho an’ny zaza ahitany ny hatsaran’A/tra eo amin’ny fiainanareo ?
ENY TOMPOKO 

3. Ekenareo va ny hanatanterahan’ny Fiangonana amin’(ito/ireto) zaza (ito/ireto) ny fitaizana Kristiana araka ny Filazantsara tokony hatao aminy / mba hitomboany ho amin’ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe noraisiny izao /sy hanekeny an’i Jesoa ho Tompo hahazoany hery handavany ny asan’i Satana rehetra ?
ENY TOMPOKO 

4. Ekenareo ve ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ary hampiditra azy ho mpianatra Sekoly Alahady ianareo raha vao afaka hanaraka izany izy ? ENY TOMPOKO
5. Ekenareo va ny hampianatra azy ny anton’izao fanaovam-batisa izao, ary hanao izay hahatonga azy ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo? ENY TOMPOKO 

FANEKEM-PINOANA HO AMIN’NY FANAVAOZANA NY FANEKENA 

Efa ren’Andriamanitra ny fanekenareo. Matokia Azy; hanampy anareo tokoa amin’ny andraikitrareo Izy. «Ampy ho anao ny fahasoavako, hoy ny Tompo. Fa ny heriko, tanterahiko amin’ny fahalemena ». 

VAVAKA : Avelao ny zaza hanatona Ahy ary aza raràna fa an’ny toa azy ny fanjakan’Andriamanitra. Lazaiko anareo marina dia marina tokoa fa na zovy na zovy no tsy handray ny fanjakan’Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. 

Teninao izany, ry Jesoa Tompo ô, ary mandray ireto zaza ireto amin’ny anaranao izahay ankehitriny amin’ny alalan’izao batisa izao. Iraho ny Fanahinao Masina hahatonga ireto zaza ireto ho voaray mandrakizay ao amin’ny Fanekenao.
Rano mamelombelona ny aina, manadio ny loton’ny nofo, mba ho mariky ny fanadiovanao ho afaka amin’ny fahotana, sy hampiboiboika ao am-po ny ranon’aina ho amin’ny fiainana mandrakizay anie izany. 

Fony tao Nazareta Ianao, dia niaina tao amin’ny tokantrano sambatra sy mpivavaka. Tahio ireto zaza ireto mba ho toa Anao, ary mitariha lalana azy mandra-pahatongan’ny andro handraisany ho an’ny tenany ny fanekena nataon’ny ray aman-dreniny sy ny mpiantoka azy tamin’izao fanaovam-batsia azy izao. Ampitafio ny Zanakao izy ireo, Ray ô, ary ampiraiso endrika amin’i Jesoa noho ny asan’ny Fanahy Masina mitarika azy ireo isan’andro isan’andro ho amin’ny voninahitrao mandrakizay. Amena. 

FANAOVAM-BATISA

Ra.... manao batisa anao aho, amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina 

Manolotra anao ho amin’ny fitahiam-pahasoavana ao amin’ny Tompo aho. Raiso ity zaza ity ka tezao izy ho an’Andriamanitra Raintsika 

TSODRANO 

Raiso ho an’ny zaza sy ho anareo rehetra ny tsodranon’Andriamanitra:
Aza matahotra, hoy ny Tompo, fa efa nanavotra anao Aho ; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao. 

Ny fiadanan’Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra anie hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin’I Kristy Jesoa Tompo sy Mpanavotra anareo. Ho Azy irery ihany ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. 

Mandehana amin’ny fiadanana sy amin’ny fifalian’ny Tompontsika ! 

RAKITRA: HIRA 

LITORJIA FPMA

Pin It

Eglise Protestante Malgache en France. Siège National, Maison du Protestantisme  47 rue de Clichy 75009 Paris

A LA UNE

  PROJET POUR UNE EXHORTATION AU DON DE SOI  ...

  Téléchargez gratuitement l'Application FPMA F...

CONNAITRE DIEU POUR MIEUX LE SERVIR « Toi donc, mon en...

LA FPMA

Président :  Dr Seth Rasolondraibe Vice-présiden...

La FPMA a comme orientation théologique « une commun...

  L’Église Protestante Malgache en France ou «...

1946 – Création de la première Eglise Protestant...

NEWSLETTERS FPMA

Inscrivez-vous ici si vous souhaitez recevoir les newsletters de la FPMA