W3.CSS

LITORJIA FANDRAISANA KATEKOMENA

Hira : 298/1 ( Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka

manatona mankeo anoloan’ny alitara ny Katekomena horaisina )

 FITARIHANA 

Ry havana malala ao amin’ny Tompo, noho ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny fitondrany ny Fiangonana, dia fifaliana ho antsika anio ny handray ireo olom-bonjena anampin’ny Tompo isan’andro ho isan’ny Fiangonany.
Vavolombelon’ny faneken’ireto olona ireto ny antso sy ny fitiavan’ny Tompo àry isika, ary miombona amin’ny fahatsiarovana hanavao indray koa ny efa niantsoana sy nandraisana antsika tsirairay avy, ka nanaovantsika ny fanekena tsara teo imason’ny Fiangonana. Aoka àry isika hampiray ny fontsika sy ny fivavahantsika amin’izy ireo eo amin’ny handraisana azy mba ho isan’ny tenan’i Kristy miara-mandray amintsika amin’ny Fanasana Masina. Efa nampianarina ny foto-pinoana Kristiana araka ny Soratra Masina izy ireo, ary manatanteraka ny fanekena natao tamin’ny Batisa. 

Chers Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous accueillons aujourd’hui dans la joie ces personnes que Dieu rajoute chaque jour aux membres de son Église. Nous sommes témoins de l’engagement de ces personnes à répondre à l’appel et à la manifestation de l’amour de Dieu. C’est aussi une occasion pour nous de nous rappeler et de renouveler en nous-mêmes l’engagement de venir à Dieu et le servir, engagement que nous avons pris devant notre Seigneur et devant l’assemblée chrétienne. Que nous soyons donc unis à ces frères et sœurs, dans nos cœurs et dans nos prières, en ce jour où ils vont pour la première fois se joindre à nous dans la Sainte Cène. 

Aoka hiara-mivavaka isika :
Ry Ray mandrakizay ô ! Misaotra Anao amin’ny fonay manontolo izahay. Sitrakao mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an’izay rehetra lavitra na iza na iza antsoin’ny fitiavana hanatona Anao. Andriamanitra Tsara sy Mahatoky ô ! Nino ny fanambaranao izahay. Teo amin’ny batisa dia nanokana ny zanakay ho Anao izahay, ka nangataka ny hirotsahan’ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny Filazantsaranao izy, ary niezaka izahay, na dia malemy aza, mba hitarika azy ho amin’ny fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao Izay Andriamanitra Tokana sady marina sy Jesoa Kristy Izay efa nirahinao. 

Ankehitriny, rehefa nandre ny antsonao izy ireo, ka afaka nifidy an-kalalahana ny làlana hizorany, dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo ô, mba henoy re ny vavaka rehetra miakatra eo Aminao ho Azy ireo ; raiso koa izahay rehetra anio ho amin’ny firaisana masina Aminao. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Zanakao no angatahanay izany. Ho Azy anie, ary ho Anao Ray any an-danitra sy ho an’ny Fanahy Masina, ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. 

Soratra Masina.
Hoy ny Tompo : « Izaho no Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany ka hitondra ny hazofijaliana ka hanaraka Ahy. Fa na iza na iza ta-hamonjy ny ainy, dia hahavery azy ; ary na iza na iza hahavery ny ainy noho ny Amiko, dia hahazo izany. Fa inona moa no soa azon’ny olona raha mahazo izao tontolo izao, kanefa very ny ainy ? Ary inona no homen’ny olona ho takalon’ny ainy ? Fa na iza na iza no hanao ny sitrapon’ny Raiko Izay any an-danitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Ary amin’izany, na zovy na zovy no hanauiky Ahy eo anatrehan’ny olona, dia hekeko kosa izy eo anatrehan’ny Raiko Izay any an-danitra. Fa na zovy na zovy no handà Ahy eo anatrehan’ny olona, dia holaviko kosa izy eo anatrehan’ny Raiko Izay any an- danitra ». 

FANEKENA 

Mangataka anareo àry izahay, ry havana malala, mba hamaly ny fanontaniana sy fanekena ilain’ny Fiangonana amin’izay rehetra te-ho anisany.
1. Ianareo va mino an’Andriamanitra Mpahary antsika sady Raintsika any an-danitra, Izay tia antsika ka nanome an’i Jesoa Kristy Zanany Lahitokana Izay maty sy nitsangana tamin’ny maty ho famonjena antsika ? 

Croyez-vous en Dieu Notre Père et notre Créateur qui nous aime et qui nous as donné son Fils unique, Jésus Christ qui est mort et ressuscité des morts pour nous sauver ?

2. Mino an’i Jesoa Kristy Zanany, Izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an’ny mpanota mibebaka ka manaiky Azy ho Tompo sy Mpamonjy va ianareo ? 

Croyez-vous en Jésus Christ qui nous accorde la remission de nos péchés et offre la vie éternelle aux pécheurs qui se repentent, et confessez-vous Jésus Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur ? 

3. Moa ianareo va manaiky ho an’ny tenanareo ny faneken’ny Batisa, izay nandraisanareo ny fanomezan’ny Fanahy Masina, mba hizoranareo amin’ny lalan’ny fiainana kristiana, ka ho tia an’Andriamanitra sy hankato ny sitrapony ary hahatsiaro fa ny vavaka sy ny famakiana ny Baiboly ary ny famonjena ny fanompoam-pivavahana sy ny Fanasana Masina no adidy sady tombontsoan’ny mino ?

Confirmez-vous pour vous-mêmes les engagements pris lors du baptême où vous avez reçu le Saint Esprit. Acceptez-vous de suivre la voie de la vie chrétienne, et vous engager dès lors à aimer Dieu, à se conformer à sa volonté et reconnaître que la prière, la lecture de la Bible, l’assistance régulière aux cultes ainsi que communier à la Sainte Cène, sont les devoirs et les privilèges des croyants ? 

Manaiky hanaja ny fahamasinana sy ny firaisan’ny Fiangonana va ianareo ka tsy hanaiky ho taomina ho fitaovam-pankorontanana, fa hanaja ny hevitra tapaky ny fivorian’ny Mpandray izay mikendry ny hahasoa ny fiombonana masina ?
Acceptez-vous de respecter l’unité et la sainteté de l’Église et, par conséquent vous refuserez de vous joindre à tout acte qui semerait la discorde au sein de la communauté. Acceptez- vous de respecter et de vous soumettre aux décisions prises par l’assemblée des membres communiants qui cherchent à confirmer la sainte communion des fidèles ? 

FANAOVANA FANEKENA 

Mandroso tsirairay mankeo anoloana ny Katekomena horaisina ary manambara andinin’ny Soratra Masina iray, na tapa-teny ao amin’ny Soratra Masina izay nofidiany manokana ho entiny manambara ny finoany. Rehefa izany dia mandray tanana azy ny pasteur sady miteny aminy hoe : 

Noho ny fanekena nataonao R.... dia amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no itsofanay rano sy andraisanay anao ho isan’ny momba ny tenan’I Kristy, ka anasanay anao handray anjara miaraka aminay amin’ny Fanasan’ny Tompo. Andriamanitra Ray Tsitoha, Izay niantso anao hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga, no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anao. Mitsangàna ary mahereza fa momba anao ny Tompo! Amena. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, nous te benissons X... et nous t’accueillons comme membre du corps du Christ qu’est l’Église. Et nous t’invitons à venir partager avec nous la Sainte Cène. Dieu Tout Puissant qui t’a appelé à sortir des ténèbres pour entrer dans sa grâce merveilleuse, te gardera et t’affermira ! 

Mandohalika miaraka ny Katekomena ary mametra-tanana aminy sy manome ny Tsodrano ho azy ny Pasteur.
Tano mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao. Dia mitomboa amin’ny fahatsarana rehetra ho voninahitr’Andriamanitra Raintsika? Ho aminareo anie ny Tompo! 

Soyez fidèles jusqu’à la mort afin que personne ne puisse vous ôter la couronne de vie. Progressez dans toutes les bontés pour la gloire de Dieu notre Père. Que le Seigneur vous bénisse ! Lèvez-vous et soyez forts car le Seigneur est avec vous !Amen.

( mitsangana ny Katekomena aorian’ny Amena) 

Hiran’ny Katekomena vao noraisina 

Mpitarika : Mahereza amin’ny Tompo sy amin’ny herin’ny faherezana. Mandehana amin’ny fifalian’ny Tomponareo. (Soyez forts et affermis. Allez en paix dans la joie de notre Seigneur.)

(midina mamonjy ny toerany amin’izay ireo Katekomena) 

LITORJIA FPMA

Pin It

Eglise Protestante Malgache en France. Siège National, Maison du Protestantisme  47 rue de Clichy 75009 Paris

A LA UNE

  PROJET POUR UNE EXHORTATION AU DON DE SOI  ...

  Téléchargez gratuitement l'Application FPMA F...

CONNAITRE DIEU POUR MIEUX LE SERVIR « Toi donc, mon en...

LA FPMA

Président :  Dr Seth Rasolondraibe Vice-présiden...

La FPMA a comme orientation théologique « une commun...

  L’Église Protestante Malgache en France ou «...

1946 – Création de la première Eglise Protestant...

NEWSLETTERS FPMA

Inscrivez-vous ici si vous souhaitez recevoir les newsletters de la FPMA