W3.CSS

FANOKANANA KATEKOMENA (Endriny 2 )

1. HIRA 446:1 (Raha mbola atao ny hira dia mitsangana manatrika ny Fiangonana ireo olona 

ho raisina

2. TENY FANOLORANA (Ataon’ny solontena iray avy amin’ny Fiangonana 

Ireto olona tononina anarana manaraka ireto dia efa nampianarina ny fotopinoana kristiana miorina amin’ny Tenin’Andriamanitra ka maniry ny hanambara am-pahibemaso ny finoana izay nanaovana batisa azy ary mangataka mba hampaherezina amin’izany.
(Vakina ny anaran’ireo izay ho raisina

3. FANORENANA (Teny ataon’ny Mpitandrina/Pastora = M/P

Ry havana malala ao amin’ny Tompo, teo amin’ny Batisa no efa nandraisan’i Jesosy Kristy anareo ho momba ny tenany sy nampidirany anareo ho isan’ny Fiangonanany. Teo anivon’izao vahoakan’Andriamanitra izao no nitomboanareo ho amin’ny fahalalana tsara ny Tenim- pahasoavany manambara ny fitiavany anareo sy ny fanirahany anareo ho vavolombelony amin’ny toerana rehetra mandrapahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao. Ankehitriny, noho ny fahasoavan’i Kristy, Lohan’ny Fiangonana, dia mikasa hianareo hanambara am-pahibemaso fa ny finoana izay nandraisana anareo teo amin’ny Batisa, toy ny voatsinampy, dia nitombo sy nameno ny fiainanareo manontolo ka ijoroanareo ho vavolomelona eto ankehitriny, fa «tsy menatra ny Fialazantsara [hianareo] fa herin’ Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany» 

SORATRA MASINA: Hoy ny Tompo:
«Tomoera amiko ary Izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy, raha tsy miray amin’ny voaloboka izy, dia toy izany koa hianareo, raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, hianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa hianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. ..Tsy hataoko hoe mpanompo intsony hianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon’ny tompony; fa efa nataoko hoe sakaiza hianareo, satria izay rehetra reko tamin’ny Raiko no nambarako taminareo.Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka manendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba homen’ny Ray anareo izay rehetra angatahinareo amin’ny anarako na inona na inona, mba haharetan’ny vokatrareo». (Jao.15: 4-5,15-16) 

VAVAKA 

Aoka hivavaka isika! 

Ry Andriamanitra Rainay be famindrampo ô, midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay noho ireto mpanomponao izay efa natsanganao ho mpandova ny fanjakanao mandrakizay tamin’ny niterahanao azy indray teo amin’ny Batisa masina. Efa nobeazin’ny Fiangonanao tamin’ny finoana ny Filazantsaram-pahasoavan’ny Zanakao, Jesosy Kristy, izy ireto, ary efa nampaherezin’ny Fanahinao Masina hanaraka ny sitraponao amin’ny fahamarinana sy fanetrentena. Ankehitriny izy ireto, mijoro ho vavolombelon’ny fitiavanao izay efa nifidiananao azy ho mpandova fiainana mandrakizay koa entinay eto anatrehanao izy ireto mba hampaherezinao sy hampioreninao amin’ny finoana, fanantenana ary fitiavana anao amin’ny androm-piainany rehetra. Amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Zanakao, Tompon’ny finoanay sy Mpanefa azy no angatahanay izany. AMEN. 

4: HIRA: Hiran’ny hatokana 

5. FANAMBARAM-PINOANA 

FANAMBARAM-PANEKENA 

M/P: Ankehitriny, ry rahalahy sy anabavy ao amin’ny Tompo, mangataka anareo eto anatrehan’Andriamanitra sy ity Fiangonana ity aho, mba hiaiky ny finoanareo an’i Jesosy Kristy Tompo, handà ny devoly sy ny asany rehetra ary hanambara ny finoan’ny Fiangonana izay nanaovana batisa anareo. Koa manontany anareo tsirairay aho: 

Fanontaniana: Moa mifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra va hianao? Valiny: Mifady azy aho!
Fanontaniana: Mino an’Andriamanitra Ray Tsitoha va hianao ?
Valiny: Mino an’Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho! Fanontaniana: Mino an’i Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra Lahy tokana va hianao? 

Valiny: Mino an’i Jesosy Kristy, Zanany Lahy Tokana Tompontsika aho, Izay notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina, naterak’i Maria virijina, nijaly raha nanapaka Pontio Pilato, nohomboana tamin’ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin’ny fiainan-tsi-hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra Ray Tsitoha; avy any no hihaviany hitsara ny velona sy ny maty. 

Fanontaniana: Mino an’Andriamanitra Fanahy Masina va hianao? 

Valiny: Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amena! 

6. HIRA: 294
(Rehefa vita ny Hira dia mitodika manatrika ny Altara masina ireo izay ho raisina

7. FANEKENA SY FAMPAHEREZANA 

M/P: (Ranona....) sitrakao tokoa va ny hitoetra amin’ny fanekena izay nataon’Andriamanitra taminao teo amin’ny batisa; ka hiaina eo anivon’ny Fiangonana, hihaino ny tenin’Andriamanitra sy hiombona amin’ny latabatry ny Tompo, hanambara ny vaovao mahafalin’i Kristy amin’ny teny sy ny asa, hanompo ny olona rehetra araka ny ohatr’i Kristy ary hiasa hampanjaka ny rariny sy ny fandriam-pahelemana ety ambonin’ny tany? 

Valiny: Eny Tompoko!
M/P: Aoka hifandray tànana amin’izany isika! 

(Rehefa vita ny fifandraisan-tanana dia mandohalika ilay ho raisina. Mametra-tanana aminy ny mpitandrina/ pastora ka mivavaka hoe...) 

M/P: Ry Andriamanitra Rainay Izay any an-danitra o!, mangataka aminao amin’ny alalan’i Jesosy Kristy izahay, mba ampitomboy amin’ity mpanomponao ity ny fanomezana ny Fanahinao Masina, hatanjaho ny finoany, havaozy isan’andro ny fiainany, ampaherezo izy amin’izay anjara fanompoany, tafio faharetana izy raha sendra fahoriana ary tantano ho amin’ny fahasambarana mandrakizay. Amena. 

( Rehefa tafatsangana hianao dia vakio ny andinin-tSoratra Masina nofidinao. ) 

8. TENY FANAMBARANA
(Rehefa vita ny fametraha-tanana amin’ireo ho raisina dia miteny ny M/P hoe: ) 

M/P: Koa satria efa nanambara ny finoanareo ampahibemaso hianareo ary samy efa nandray ny Batisa masina, dia lazaiko aminareo amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Lohan’ny Fiangonana, fa mpiombona amin’ny latabatry ny Tompo sy ny fanomezam-pahasoavana 

rehetra anjaran’ny olon’Andriamanitra hianareo ary tompon’andraikitra feno amin’ny raharaha rehetra anirahan’ny Tompo ny Fiangonany.
Ho aminareo anie ny Fiandanana! Amena. 

9. VAVAKA 

M/P: Ry Andriamanitra Tsitoha sy mpamindrafo, Rainay izay any an-danitra o! Hianao irery no miasa ao aminay ny faniriana sy fanatanterahana izay rehetra sitrakao: ampioreno amin’ireto mpanomponao ireto ny asa tsara izay efa natombokao tao aminy mba haharetany amin’ny finoana ny Filazantsaranao sy ny fiombonana amin’ny Fiangonanao masina, ka tsy hisy hampiala azy Aminao sy amin’ny marina izay efa nekeny na fampianaran-diso, na ny filan’ny nofo na ny fitiavana izao tontolo izao. Fa amin’ny fanoavana ny Teninao amin’ny fifaliana, aoka izy hahalala Anao tsaratsara kokoa, ho tia Anao bebe kokoa, hanompo Anao amin’ny teny sy ny asa tsara rehetra, mba ho fitahiana ho an’ny mpiara-belona aminy, ho fampandrosoana ny vahoakanao, ary ho voninahitry ny Anaranao: amin’ny anaran’ny Zanakao malalanao dia Jesosy Kristy Tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny Fanahy Masina, Andriamanitra iray marina, hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena! 

10. FAMARANANA
(Mitodika manatrika ny Fiangonana ireo izay noraisina ka miara miredona hoe:

Ireo noraisina: «Endrey! manao ahoana ny fitiavana nasehon’ny Ray ho antsika dia ny niantsoana antsika hoe zanak’Andriamanitra, sady izany tokoa isika!» (I Jao. 3:1) 

11. HIRA (Ataon’ny noraisina na ny Fiangonana na ny antoko mpihira

 

 

LITORJIA FPMA

Pin It

Eglise Protestante Malgache en France. Siège National, Maison du Protestantisme  47 rue de Clichy 75009 Paris

A LA UNE

  PROJET POUR UNE EXHORTATION AU DON DE SOI  ...

  Téléchargez gratuitement l'Application FPMA F...

CONNAITRE DIEU POUR MIEUX LE SERVIR « Toi donc, mon en...

LA FPMA

Président :  Dr Seth Rasolondraibe Vice-présiden...

La FPMA a comme orientation théologique « une commun...

  L’Église Protestante Malgache en France ou «...

1946 – Création de la première Eglise Protestant...

NEWSLETTERS FPMA

Inscrivez-vous ici si vous souhaitez recevoir les newsletters de la FPMA