W3.CSS

LITORJIA D

Toro lalana : 

 • Fanazavana
  • Itsanganana daholo na ipetrahana daholo izay famakiana ny Soratra Masina rehetra na rehefa mamaky ny Filazantsara ihany vao mitsangana

 

Prélude : Fiantsoan’Andriamanitra ny mino (= qahal), noho izany dia efa eo Andriamanitra : mandritra ny fidiran’ny mpandray anjara (mitsangana) : lakolosy na/sy feon-java-maneno na/sy hira manambara ny fiantsoan’Andriamanitra ny vahoakany (prélude)

a. Hira : manambara fa Mpanjaka manatrika sy miantso Andriamanitra, b. feon-java-maneno : 

 • mozika mirehondrehona, 
 • mozika mameno ny Fiangonana manontolo, 
 • feony « orgue » 

I. FIHAONANA SY FANKALAZANA : 

1. Amin’ny Anaran’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ! Amen !
2. Fiarahabana apôstôlika
3. Salamo (na Tenin’Andriamanitra) fiderana (iaraha-mamaky na ifamaliana) sy hira + vavaka fihaonana (na vavaka fihaonana + hira) (hira : amin’ny isany izay mety) (mipetraka rehefa vita io)
4. Feon-java-maneno fohy 
(araka izay mety) 

II. FIFONANA SY FAMELAN-KELOKA ARY FANKALAZANA : 

1. Fahanginana fandinihan-tena (Mar. 1, 35ss + argument théologique) lazaina mazava 2. Fifonana = Vavaka (+ Ry Rainay be famindram-po) + Ry Andriamanitra Tompo na hira hafa
3. Famelan-keloka sy fihavanana : (mitsangana) 

a. Sitrapon’Andriamanitra (tsy atao mba tsy hiverimberina eto sy amin’ny Toriteny) 

b. Variantes : 

 • Litorjia A FPMA : Fikasan’Andriamanitra (Asa. 20, 27) na hira fiantsoana hibebaka : alohan’ny Fifonana, 
 • Litorjia B FPMA : Fikasan’Andriamanitra aorian’ny Famelan-keloka,
  4. Fankalazana : « Voninahitra any amin’ny Avo indrindra ... »
  5. Fifamelan-keloka (Efes. 4, 32)
  6. Hira fisaorana, fankalazana na fiderana (araka ny faneken’ny mpitandrina, amin’ny isany izay mety) (mipetraka rehefa vita io)
  7. Fotoanan’ny ankizy 

III. TENIN’ANDRIAMANITRA : 

 1. Hira (option)
  2. « Ho aminareo anie ny Tompo ... » (option)
  3. Vavaka hampahazava ny Teny
  4. Testamenta Taloha sy Epistily (mipetraka na mitsangana)1
  5. Hira (option)
  6. Filazantsara (mipetraka na mitsangana)
  7. Isaorana anie ny Tompo ... na Ray masina ô, ...
  8. Fanekem-pinoana (azo atao ao aorian’ny Toriteny koa)
  9. Hira (Mitsangana)
  10. Toriteny (mipetraka)
  11. Feon-java-maneno (Fahanginana fandinihan-tena sy fiomanana)
  12. Hira AMF na Sampana hafa 

IV. FANASAN’NY TOMPO :

1. Fizarana Fiadanana (tsy atao intsony rehefa natao tany aloha tany amin’ny Famelan- keloka)
2. Sursum corda
3. Fanombohana 

4. Sanctus
5. Vavaka fahatsiarovana fohy = (Anamnèse) (dont Agnus Dei) + Vavaka fangatahana ny Fanahy Masina fohy (= Epiclèse)2 (+ Ry Jesosy Kristy Tompo ô ...) faranana amin’ny Rainay izay any an-danitra 

6. Hira izarana ny mofo sy ny divay (mifamadika ny 6 sy ny 7 raha fotoan-dehibe maro olona)
7. Fanorenana + Famakiana ny mofo sy fanandratana ny divay + Fandraisana
8. Teny fampaherezana 

9. Hira fiverenana sy fanangonana ny kapoaka (+ rakitra raha misy) 

V. ASAN’NY FIANGONANA : (azo ovaina ny ordre) 

1. Tenin’Andriamanitra (mila mifandefa recueil araka izay ananana) 2. Filazan-draharaha
3. Vavaka fisaorana sy fangatahana
4. Rakitra 

5. Fanolorana ny rakitra : hira (Ry Tompon’ny harena na hira hafa) na vavaka 

VI. FAMARANANA : 

1. Hafatra
2. Hira farany
3. Tso-drano (arônika na hafa) 
4. Fanirahana 

Postlude : Fivoahan’ny mpandray anjara (na miara-mivavaka aloha) 

LITORJIA FPMA

Pin It

Eglise Protestante Malgache en France. Siège National, Maison du Protestantisme  47 rue de Clichy 75009 Paris

A LA UNE

  PROJET POUR UNE EXHORTATION AU DON DE SOI  ...

  Téléchargez gratuitement l'Application FPMA F...

CONNAITRE DIEU POUR MIEUX LE SERVIR « Toi donc, mon en...

LA FPMA

Président :  Dr Seth Rasolondraibe Vice-présiden...

La FPMA a comme orientation théologique « une commun...

  L’Église Protestante Malgache en France ou «...

1946 – Création de la première Eglise Protestant...

NEWSLETTERS FPMA

Inscrivez-vous ici si vous souhaitez recevoir les newsletters de la FPMA