W3.CSS

FANAMASINANA SY FITSOFAN-DRANO FANAMBADIANA

Feon’Orga 

FIARAHABANA 

FIANTSOANA 

Hira
Vavaka
Vakiteny
Hira
Toriteny
Hira

FANAMASINANA 

FANORENANA 

FANDAHARANA 

Mpitarika : RA... sy RA... ( tononina ny anaran’ny mpivady hatao mariazy)
Efa nanao fanekena ampahibemaso teo anatrehan’ny mpiandraikitra ny sora- piankohonana ara-panjakana (tany amin’ny Mairie) ianareo fa hiara-monina, ho mpivady eo anatrehan’ny lalàna. Tonga eto am-piangonana indray kosa ianareo haneho am-pahibemaso ny fanekenareo ho isan’ny tokantrano kristiana, tokantrano eo ambany fitarihan’Andriamanitra, ankohonana eo ambany fifehezan’i Kristy. Raha nanontaniana momba ny fanambadiana i Jesoa, dia hoy ny navaliny hoe : « Tsy mbola novakinareo va ny teny, fa izay nahary azy tamin’ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy (Genesisy 1, 27), ka dia nanao hoe :
„ Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin’ny vadiny ; ary dia ho nofo iray ihany izy roaroa 
(Genesisy 2, 24), ka dia tsy roa intsony izy , fa nofo iray ihany. Koa amin’izany, izay nampiraisin’Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin’olona .”» Matio 19, 4-6

« Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo. Fa ny lahy no lohan’ny vavy, dia tahaka an’i Kristy koa no lohan’ny fiangonana ; ary Izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny aneken’ny fiangonana an’i Kristy no haneken’ny vavy ny lahy koa amin’ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, dia tahaka ny nitiavan’i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy.»Efesiana 5, 22-25

Faneken’ny fianakaviana sy ny vavolombelona 

Mpitarika : Eto anatrehan’Andriamanitra sy ny Fiangonana no handraisantsika ankarihary ny fifaneken’izy mivady hanaraka ny fomban’ny fanambadiana kristiana aorina araka ny Tenin’Andriamanitra. Noho izany no anontanianay anareo vavolombelona misolo tena ny fianakaviana, sy ianareo zanany manatrika eto : 

Manaiky va ianareo fa hanaja sy hitandro ny fahafahan’izy mivady amin’izay hitondràny araka ny safidiny malalaka ny fiainan-tokantranony, ka manome toky ianareo fa tsy hisalovana na hanelingelina ny fiainany manokana eo amin’izay iarahan’izy mivady mitondra ny fiainany, fa hanampy azy ireo kosa amin’izay azonareo atao eo amin’ny ilàny ny fanohananareo azy ? 

Eny, tompoko. 

FANEKEN’NY MPIVADY 

Lehilahy. 

Izaho Ra............................, dia mandray anao Ra............................. ho vadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristiana. Manomboka amin’ity andro ity, na mitombo harena isika na mihamalahelo na finaritra na marary, dia ho tia anao sy hamelona anao aho na inona na inona manjo antsika ary hijanona aminao irery ihany mandra-pihavin’ny fahafatesana. 

Vehivavy 

Izaho Ra............................, dia mandray anao Ra.............................ho vadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristiana. Manomboka amin’ity andro ity, na mitombo harena isika na mihamalahelo na finaritra na marary, dia ho tia anao sy hamelona anao aho na inona na inona manjo antsika ary hijanona aminao irery ihany mandra-pihavin’ny fahafatesana. 

PERATRA 

Lehilahy
Omeko anao ity peratra ity ho fahatsiarovana sy famatantarana fa izaho efa nampakatra anao ho vadiko 

Vehivavy
Omeko anao ity peratra ity ho fahatsiarovana sy famatantarana fa ianao efa nampakatra ahy ho vadinao. 

Fanambarana: Mifandray tanana amin’ny Pastora

( Miara-mandohalika izy mivady ary ametrahan-tanana sy tsofin-drano hoe :) 

Andriamanitra Rainareo hampirotsaka be dia be ny fitahiany ho anareo avy amin’izao fikambanana masina izao. Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana hampiray hevitra anareo araka an’i Jesoa Kristy, mba ho saina iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika. Andriamanitry ny fanantenana hameno anareo amin’ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin’ny finoanareo, mba hitomboanareo amin’ny fanantenana noho ny herin’ny Fanahy Masina. 

( Mitsangana izy mivady aorian’izany, ary tohizan’ny Mpitarika ny Vavaka fanamasinana sy fitsofan-drano ) 

Vavaka fisaorana sy fangatahana 

Tompo Andriamanitray ô, jereo amin’ny masom-pitiavanao sy ampitoero eo ambany fahasoavanao ireto havanay vao nifanaiky androany teto anatrehanao. Ampio izy ireo hiroso lalindalina kokoa hatrany amin’ny finoana sy ny fahatokiana Anao, ka ambino ny fifankatiavany hiorina ao amin’ny fitiavanao Jesoa Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. 

Ho marika tahafina hampiova an’ireo izay mbola misalasala anie ny faharesen- dahatra ananan’izy ireo. Ny Fanahy Masina anie harotsakao aminy, mba hahafahany mivelona tokoa amin’ny Teny fiainana, ka hanovo fahendrena sy fahalalana, finoana sy fanetren-tena ary fitiavana izy ireo, hitondrany ny fiainany miaraka Aminao Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, Izay omem-boninahitra sy laza mandrakizay, Amena. 

RAKITRA ( Hira)
Fanaovan-tsonia sy fanolorana certificat Hira
Tsodrano
Hira
Feon’Orga 

LITORJIA FPMA

Pin It

Eglise Protestante Malgache en France. Siège National, Maison du Protestantisme  47 rue de Clichy 75009 Paris

A LA UNE

  PROJET POUR UNE EXHORTATION AU DON DE SOI  ...

  Téléchargez gratuitement l'Application FPMA F...

CONNAITRE DIEU POUR MIEUX LE SERVIR « Toi donc, mon en...

LA FPMA

Président :  Dr Seth Rasolondraibe Vice-présiden...

La FPMA a comme orientation théologique « une commun...

  L’Église Protestante Malgache en France ou «...

1946 – Création de la première Eglise Protestant...

NEWSLETTERS FPMA

Inscrivez-vous ici si vous souhaitez recevoir les newsletters de la FPMA