W3.CSS

LITORJIA A

Feon’orga 

Antoko Mpihira 

FANDRAISANA SY FIARAHABANA APOSTOLIKA (ACCUEIL ET SALUTATION APOSTOLIQUE)
SALAMO
Hira 

Vavaka fihaonana 

Feon'orga 

SITRAPON’ANDRIAMANITRA FIAIKEN-KELOKA
Mpitarika: (Vavaka) 

Fiangonana :
"R
RAINAY BE FAMINDRAM-PO ÔMITALAHO AMINAO IZAHAY ; MAMELÀ NY HELOKAY ;DIOVY IZAHAY HO AFA-PAHOTANA ; SASAO IZAHAY HO AFA-KELOKA ; ARY HAVAOZY NY FANAHINAY MBA HO VONON-KANOMPO ANAO. NY FITIAVANJESOSY KRISTY ZANAKAO MPAMONJY ANAY NO ANGATAHANAY AMINAO". AMENA 

- Hira : Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay ! Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay ! Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay ! 

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA 

Mpitarika : (Teny famelan-keloka)
Fiangonana AMEN
FANKALAZANA
Mpitarika VONINAHITRA ANY AMINNY AVO INDRINDRA HO AN’ANDRIAMANITRA
Fiangonana ARY FIADANANA HO ETY AMBONINNY TANY AMINNY OLONA ANKASITRAHANY. FIANGONANA :FANOLORANAFIADANANA(RAHATSYMISYFANDRAISANA

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA - Hira : 

Mpitarika : Vavaka noho ny Teny TESTAMENTA TALOHA 

EPISTILY : 

FILAZANTSARA :
Fiangonana ISAORANA ANIE NYTOMPO NOHO NY FILAZANTSARA 

NA RAY MASINA O 

Hira: 

TORITENY Feon’orga fohy Antoko Mpihira 

FANEKEM-PINOANA 

Filazan-draharaha 

RAKITRA 

Hira 

Hira fanolorana 

Ry Tompon’ny harena ô, 

(na Hira hafa).
Vavaka fisaorana sy fangatahana + Rainay izay any an-danitra. HIRA 

HAFATRA TSODRANO 

Mpitarika HO AMINAREO ANIE NY TOMPOFiangonana ARY HO AMINNY FANAHINAO

Mpitarika: Tsodrano
Fiangonana AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA 

- Hira : 

Mpitarika
VONINAHITRA HO AN’ANDRIAMANITRA RAY SY ZANAKA ARY FANAHY MASINA IZAY HATRAMIN’NY TALOHA INDRINDRA KA HO MANDRAKIZAY. AMENA. MANDEHANA AMIN’NY FIADANANA, KA MANOMPOA NY TOMPO ! Fiangonana : ISAORANA ANIE ANDRIAMANITRA !
Feon’orga firavana 

Alahady misy fandraisana 

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO 

- Hira : 

Mpitarika HO AMINAREO ANIE NY TOMPO ! AOKA HIZARA NY FIADANANA ISIKA Fiangonana : - HO AMINAO ANIE NY TOMPO ! ARY HO AMINAO KOA Sursum Corda (Mitsangana) 

Mpitarika FiangonanaMpitarika Fiangonana 

ASANDRATO NY FONAREO HO EO AMIN’NY TOMPO 

ASANDRATRAY NY FONAY HO EO AMINNY TOMPO 

AOKA HO DERAINTSIKA NY TOMPO ANDRIAMANITRA

MENDRIKA HO DERAINA IZY 

Préface (Mitsangana)
Mpitarika : ENY TOKOA TOMPO Ô, RAY MASINA, ANDRIAMANITRA MANDRAKIZAY, MAHEFA NY ZAVATRA REHETRA, METY SY MAHAVONJY NY ISAORANAY ANAO AMIN’NY FOTOANA REHETRA SY AMIN’NY TOERANA REHETRA AMIN’NY ALALAN’I JESOA KRISTY TOMPONAY,IZAY TIA ANAY SY NANOLO-TENA HAMONJY ANAY ; AMIN’NY ALALANY KOA NO IDERAN’NY ANJELY NY FIANDRIANANAO SY ITSAOHAN’NY FANAPAHANA SY NY FAHEFANA REHETRA ANAO AMIN’NY TAHOTRA ARY IARAHAN’NY FIANGONANA ANY AN-DANITRA SY ETY AN-TANY MIDERA NY ANARANAO AMIN’NY FIHOBIANA ARY IZAHAY KOA ANKEHITRINY MIARA-MANANDRATRA NY FEONAY AMINY, KA AMIN’NY FANAJANA LEHIBE NO IDERANAY HOE :
Hira : Antema 1 ( Sanctus ) 

Masina ! Masina ! Masina Jehovah Tompo ! Feno ny voninahitrao izao rehetra 

izao ry Tompo ô ! Amena 

Vavaka ( Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse ) (Mipetraka) 

Mpitarika : RY KRISTIANA MALALA, AOKA ISIKA HAHATSIARO AN’I JESOA KRISTY IZAY MATY NISOLO ANTSIKA SY NITSANGANA HO FANAMARINANA ANTSIKA,DIA FANATI-PIHAVANANA NATOLOTR’ANDRIAMANITRA ANTSIKA, ARY AOKA ISIKA HIARA-MISAOTRA SY HIVAVAKA : 

MISAOTRA ANAO IZAHAY ANDRIAMANITRARAINAY, TOMPON’NY LANITRA SY NY TANY, FA NOHO NY FAMINDRAM- PONAO AMINAY MPANOTA MAHANTRA, DIA NOMENAO NY ZANAKAOLAHY TOKANA, MBA TSY HO VERY IZAY REHETRA MINO AZY FA HANANA FIAINANA MANDRAKIZAY.
Fiangonana: EFA MATY KRISTYEFA NITSANGANA KRISTY ARY HO AVY AMIMBONINAHITRA

Mpitarika NOHO IZANY RY TOMPO, RAINAY ANY AN-DANITRA O, INDRETO IZAHAY MANAO ETO ANATREHANAO NY fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay. 

Fiangonana :AMENAAVIA JESOA TOMPO 

Mpitarika : ANKEHITRINY, RAY O, AIDINO NY FANAHY MASINA MBA HAMENO NY FONAY KA HANDRAISANAY TOKOA NY Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. 

Fiangonana : AMENAAVIA FANAHY MASINA 

Mpitarika : MISAOTRA ANAO IZAHAY RY JESO KRISTY TOMPO Ô ! MIDERA NY ANARANAO IZAHAY RY ZANAK’ANDRIAMANITRA LAHY TOKANA MPAMONJY ANAY ! ANKALAZAINA ANIE HIANAO NOHO NY FITIAVANAO IZAY MAHERY NOHO NY FAHAFATESANA. ARY IZAHAY IZAY TONGA ETO ANATREHANAO HIOMBONA AMIN’NY LATABATRAO DIA MANGATAKA MBA HAMPIRAISONAO AMINAO, OHATRIN’NY SAMPANA AMIN’NY VOALOBOKA. AMPIANARO HIFANKATIA TAHAKA NY NITIAVANAO ANAY IZAHAY,ARY AOKA IZAHAY HIARA-MANANA AMIN’NY FIANGONANA MASINA MANONTOLO NY FIONONANA SY NY FIFALIANA AMINAO, DIAHIANAO IZAY MIARA-MANJAKA AMIN’NYRAY SY NY FANAHY MASINA HATRAMIN’NY TALOHA INDRINDRA KA HO MANDRAKIZAY. 

Fiangonana : AMENA 

Teny Fanorenana sy Fanamasinana (Mitsangana)
Mpitarika : JESO KRISTY TOMPO TAMIN’NY ALINA IZAY NAMADIHANA AZY DIA NANDRAY NY MOFO, ARY REHEFA NISAOTRAIZY DIA NOVAKIANY KA HOY IZY : « RAISO, HANO, ITY NY TENAKO IZAY OMENA HO ANAREO, IZAO NO ATAOVY HO FAHATSIAROVANA AHY. » ARY TOY IZANY KOA NY KAPOAKA REHEFA NIHINANA, DIA HOY IZY: « MISOTROA AMIN’ITY HIANAREO REHETRA, FA ITY NO RAKO DIA NY AMIN’NY FANEKENA VAOVAO IZAY ALATSAKA HO AN’NY REHETRA HO FAMELAN-KELOKA. KOA NA OVIANA NA OVIANA NO MISOTRO HIANAREO, DIA IZAO NO ATAOVY HO FAHATSIAROVANA AHY. »
MISAOTRA NY RAY, IZAY NAMPAHAMENDRIKA ANTSIKA HANANA ANJARA AMIN’NY LOVAN’NY OLONA MASINA EO AMIN’NY MAZAVA. AMENA. 

- Hira : 117 (Agnus Dei) 

Mpitarika
EFA NANDRAY NY FANAHY MAHA-ZANAK’ANDRIAMANITRA ANTSIKA ISIKA, KOA IZANY NO HAHAFAHANTSIKA MANATONA NY RAY, HOE
Fiangonana (Vavaka nampianarin’ny Tompo

Mpitarika :
NY MOFO IZAY VAKIANTSIKA DIA FIRAISANA AMIN’NY TENAN’IJESO KRISTY TOMPONTSIKA.NY KAPOAKY NYFISAORANA IZAY ISAORANTSIKA DIA FIRAISANA AMIN’NY RAN’I JESO KRISTY TOMPONTSIKA. HOY NY TOMPO: ANDEHA, EFA VOAVOTRA AVOKOA NY ZAVATRA REHETRA ! 

Fandraisana: 

TENY FAMPAHEREZANA (mitsangana) 

Mpitarika : JESO KRISTY TOMPONTSIKA IZAY VOAHOMBO TAMIN’NY HAZO FIJALIANA KA NITSANGANA TAMIN’NY MATY NO EFA NANOME ANAREO NY TENANY SY NY RANY IZAY NANAVOTANY ANAREO TAMIN’NY FAHOTANA REHETRA, IZY ANIE HAMPAHERY SY HIARO ANAREO AMIN’IZANY AMIN’NY FINOANA MARINA HO FAHASAMBARANA MANDRAKIZAY. HO AMINAREO ANIE NY FIADANANA ! 

Fiangonana : AMENA 

Hira : 266 (« Ry Jeso Tompo, Hianao ») Vavaka fisaorana sy fangatahana
HIRA 

HAFATRA TSODRANO 

Mpitarika HO AMINAREO ANIE NY TOMPOFiangonana ARY HO AMINNY FANAHINAO

Mpitarika: Tsodrano
Fiangonana AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA 

- Hira : 

Mpitarika
VONINAHITRA HO AN’ANDRIAMANITRA RAY SY ZANAKA ARY FANAHY MASINA IZAY HATRAMIN’NY TALOHA INDRINDRA KA HO MANDRAKIZAY. AMENA. MANDEHANA AMIN’NY FIADANANA, KA MANOMPOA NY TOMPO! Fiangonana : ISAORANA ANIE ANDRIAMANITRA 

Feon’orga firavana 

LITORJIA FPMA

Pin It

Eglise Protestante Malgache en France. Siège National, Maison du Protestantisme  47 rue de Clichy 75009 Paris

A LA UNE

  PROJET POUR UNE EXHORTATION AU DON DE SOI  ...

  Téléchargez gratuitement l'Application FPMA F...

CONNAITRE DIEU POUR MIEUX LE SERVIR « Toi donc, mon en...

LA FPMA

Président :  Dr Seth Rasolondraibe Vice-présiden...

La FPMA a comme orientation théologique « une commun...

  L’Église Protestante Malgache en France ou «...

1946 – Création de la première Eglise Protestant...

NEWSLETTERS FPMA

Inscrivez-vous ici si vous souhaitez recevoir les newsletters de la FPMA